top of page

Tankevekkende funn om brennbar rørisolasjon

Oppdatert: 27. apr. 2023

16. oktober 2018 oppsto det brann i et helsehus under oppføring i Elverum. Ifølge Nemitek var bygget ca. 80% ferdig da brannen oppsto. Hverken sprinkleranlegget eller brannalarmanlegget var satt i drift ennå. Døren mellom arnestedsrommet og korridoren utenfor var heller ikke montert. Brannen førte derfor til store brann- og røykskader i byggets 3. og 4. etasje.

Elverum helsehus
Elverum helsehus. Bilde: Elverum kommune.

Brannen startet i en romkontroller (termostat) på badet på det ene beboerrommet. Badet var ca. 6 kvadratmeter stort. Arbeidene på badet var ennå ikke ferdige. Himlingen på badet var fremdeles åpen, og på gulvet lå det en stabel med Glava akustikkplater innsveiset i sort plast. Av brennbart materiale i himlingen var det isolerte vannrør (rør-i-rør) som ennå ikke var trykksatt.


Årsaken til brannen er ikke fullt ut kartlagt, men det mistenkes at romkontrolleren fikk for høy spenning i forhold til hva den var designet for. Fra romkontrolleren spredte brannen seg via de elektriske kablene som var lagt i et vertikalt trekkerør i veggen opp til himlingen. I himlingen hadde brannen mulighet til å spre seg til vannrørene og rørisolasjonen, for deretter å spre seg til isolasjonsmattene med plasttrekk som lå på gulvet (via brennende dråper).


Vegg med sotmerker
Sotavsetninger på veggen hvor romkontrolleren sto.

Vi ble engasjert av forsikringsselskapet Crawford & Company, som representerte elektrikerfirmaet som var ansvarlig for installasjonen av romkontrolleren hvor brannen startet. Vårt mandat var å vurdere hvorvidt bruken av brennbare plastrør med plastisolasjon (samt akustikkplater med plasttrekk) medvirket til et økt skadeomfang.


For å vurdere hvorvidt plastproduktene bidro til et økt skadeomfang, må man vite noe om hvordan materialene som er involvert brenner. Akustikkplatene har ifølge ytelseserklæringen euroklasse F. Vi kunne ikke finne noen ytelseserklæring for rørisolasjonen. Vi kontakt derfor Dansk brand- og sikringsteknisk institut (DBI) i Hvidovre utenfor København. Først ønsket vi å gjennomføre en såkalt SBI-test av rør-i-rør-systemet med isolasjon, for å kartlegge hvilken euroklasse isolasjonen hadde. Deretter ønsket vi å gjennomføre en spesialdesignet test (ad hoc-test) som kunne demonstrere hvorvidt brannen kunne spre seg fra rørene i himlingen og ned til akustikkplatene som lå på gulvet nedenfor.


Testen, som skal vare i 20 minutter, måtte avbrytes etter ca. 4 minutter

SBI-testen er beskrevet i NS-EN 13823 og er en testmetode som benyttes for å bestemme materialers egenskaper ved brann (reaction to fire). Denne testen benyttes også for å klassifisere rørisolasjon. For rørisolasjon kan man få klassene A_L (best) til E_L, som sier noe om hvor raskt varmeavgivelsen fra brannen øker. I tillegg kan man få underklassene s1 til s3 (som sier noe som røykproduksjonen) og d0 til d2 (som sier noe om tilstedeværelsen av brennende dråper).


Dersom man skal isolere rørene, må man bruke produkter som oppfyller kravene i regelverket. I veiledningen til TEK 17 § 11-10 (1) er følgende angitt som preaksepterte ytelser for rørisolasjon:

  • Isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i hulrom og bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, må minst tilfredsstille klasse C_L-s3,d0 [PII].

  • Øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6, og i byggverk i brannklasse 2 og 3 må minst tilfredsstille klasse C_L-s3,d0 [PII].

Denne klassen angir et relativt tregt brannvekstforløp, og at det ikke skal være noen brennende dråper fra materialet. Det stilles imidlertid ingen krav til røykproduksjonen.Plastrør med isolasjon
Isolasjonen ble testet utenpå rør-i-rørene.

Rør i SBI-test
Testoppsettet i SBI-utrustningen.

Nedenfor ser dere en video fra SBI-testen.Testen, som skal vare i 20 minutter, måtte avbrytes etter ca. 4 minutter, fordi brannen hadde blitt så kraftig og man måtte hindre skade på testutrustningen. I tillegg til den kraftige brannen viser filmen viser også at det ikke bare er brennende dråper, men nærmest en brennende stråle av smeltet plast. DBI vurderte at produktet høyst ville fått klasse E_L.


Senere ble det gjennomført en ad hoc-test, som vist i videoen under, for å undersøke om en brann i brennbar rørisolasjonen kunne spre seg til isolasjonsmattene med plastfolie som lå på gulvet under rørene.
Også her ser vi at man tidlig får brennende dråper, og at det etableres brann på gulvet. I denne testen ble det benyttet papp som "target", men i og med at det er plasten som brenner først, ville også isolasjonsmattene blitt antent etter hvert.


Det er ikke uvanlig å bruke slike rør-i-rør-systemer og rørisolasjon i moderne bygninger. Derfor er det overraskende at testene viser at isolasjonen ikke oppfyller regelverkets krav til C_L. I og med at bygget ikke var i bruk ennå, ble det ingen personskader i denne saken. Hadde brannen oppstått etter bygget var tatt i bruk, kunne utfallet blitt svært annerledes. Det er åpenbart at materialene man velger i et bygg kan ha stor betydning for hvordan en brann utvikler seg, og dermed ha stor innvirkning på personsikkerheten. Det er derfor viktig at man er bevisst hvilke krav som stilles, og at man har dokumentasjon på produktenes branntekniske ytelse. Er du i tvil om et produkt kan benyttes eller ei, kan vi hjelpe deg med å vurdere dokumentasjonen og gjøre en konkret vurdering.
379 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page