top of page

Rømningssimuleringer

Om tjenesten

Trygghet er en grunnleggende forutsetning, både i bygninger og på store utendørs arrangement. At mennesker skal kunne oppholde seg eller delta uten risiko, er kanskje noe vi tar for gitt, men dette krever grundig planlegging og prosjektering. For de fleste bygninger blir rømningssikkerheten ivaretatt ved å følge preaksepterte ytelser gitt i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK). For store, komplekse bygg med mange personer, er det imidlertid ikke sikkert at de preaksepterte ytelsene er tilstrekkelige.

 

I slike bygg kan det være utfordrende å verifisere og dokumentere at de preaksepterte ytelsene er tilstrekkelige. I noen situasjoner kan det også hende det ikke er hensiktsmessig å benytte de preaksepterte ytelsene, slik at man må dokumentere at den løsningen som velges gir tilstrekkelig sikkerhet. Her kommer rømningssimuleringer til nytte.


Våre datasimuleringer kan avdekke svake punkter i rømningsstrukturen, identifisere hvor opphopning av folk skjer, og vise hvor mennesker kan bli stående fast. Slike situasjoner kan lett føre til panikk.

 

Vi tilbyr rømningssimuleringer for både bygninger, utendørs konserter og andre folkerike arrangementer. Våre tjenester gir deg en kvantifiserbar rømningstid og en visuell fremstilling av kritiske punkter i infrastrukturen. Dette gjør det enkelt å forstå og forbedre evakueringsplanene, slik at personsikkerheten kan ivaretas.

 

Fordelene med våre rømningssimuleringer:

  • Identifisering av flaskehalser: Vi avdekker hvor det kan oppstå opphopning og flaskehalser under evakuering.

  • Forbedring av rømningstider: Våre analyser gir konkrete tall på rømningstider, slik at du kan optimere rømningsplanene og iverksette nødvendige tiltak.

  • Visuell presentasjon: En visuell fremstilling gjør det enkelt å forstå og kommunisere kritiske punkter i rømningsplanen.

  • Økt sikkerhet: Ved å bruke simuleringer kan vi forebygge panikksituasjoner og sikre en tryggere evakuering for alle.

 

Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å analysere og dokumentere rømningsforholdene i ditt bygg eller ved ditt arrangement.

bottom of page