top of page

Granskning og utredning av brann

Om tjenesten

Det kan være en lang rekke faktorer som fører til en brann. Det kan være alt fra elektrisk feil til uhell med åpen ild eller forsømmelse. Av den grunn er det viktig å forstå årsakene bak en brann, slik at man kan ta de riktige tiltakene for å hindre at noe slikt skjer igjen i fremtiden.


En grundig gransking av branner kan være en viktig del av denne prosessen. Ved å analysere hva som skjedde under brannen, kan man identifisere hva som gikk galt, og hvorfor det gikk galt. Dette kan igjen hjelpe myndighetene, forsikringsselskaper og industrien med å utvikle bedre og mer effektive brannsikkerhetstiltak for å unngå at en slik situasjon oppstår igjen.


Som rettsoppnevnt og partssakkyndig har vi bred erfaring med å utføre granskninger av branner, og kan bidra med vår ekspertise for å få en helhetlig forståelse av hendelsene. Våre analyser tar hensyn til alle relevante faktorer, fra menneskelige handlinger til tekniske feil og materielle forhold, for å finne de bakenforliggende årsakene til brannen. Dette kan bidra til å avklare skyldspørsmål og skape klarhet rundt ansvarsfordelingen.


Vår omfattende erfaring, sammen med kompetanse innen blant annet branntekniske analyser og CFD-simuleringer, gjør at vi kan levere høy kvalitet og pålitelige analyser som kan være avgjørende for å forbedre brannsikkerheten i samfunnet.

bottom of page