top of page

Brannsikkerhet i praksis: Utarbeidelse av brannbøker for Campus Pilestredet og Campus Kjeller

Oppdatert: 12. mar.


OsloMet-logo over inngangsdør

Å arbeide systematisk med brannforebygging og brannvern, er grunnleggende for god og sikker drift, spesielt for institusjoner som OsloMet, som disponerer mange bygg og huser tusenvis av studenter og ansatte. Samtidig er det viktig å dokumentere brannsikkerheten. Som en del av vårt samarbeid med OsloMet jobber vi for tiden med å utarbeide nye brannbøker i et nytt FDV-system for deres 19 bygg, spredt over Campus Pilestredet og Campus Kjeller.

 

Hva er en brannbok?

En brannbok er ikke bare en stabel med papirer som brannvesenet krever å få se når de kommer på tilsyn, men en viktig dokumentasjon av hvordan en organisasjon jobber med brannsikkerhet og brannforebygging. Den inneholder all nødvendig informasjon og dokumentasjon knyttet til brannsikkerhet knyttet til eiendommen, inkludert detaljer om byggets brannstrategi, hvilket brannsikkerhetsutstyr som finnes i bygget, vedlikeholdshistorikk for sikkerhetsutstyr, registrerte avvik, opplæringsplaner for ansatte og brukere av bygget, plan for brannøvelser og evaluering av gjennomførte øvelser, og tilsynsrapporter fra brannvesenet.


Brannboken samler med andre ord all relevant informasjon om brannsikkerheten til et bygg på ett og samme sted. En god brannbok bidrar til å effektivisere brannsikkerhetsarbeidet!

 

Brannboken kan være i papirform i en ringperm, eller digital. Dersom man legger litt arbeid ned i brannboken, vil den også kunne være et godt verktøy i hverdagen for brannvernledere og andre i driftsorganisasjonen.

 

Branndokumentasjon: -et forskriftskrav

Forskrift om brannforebygging setter krav til både byggeier og bruker av bygg. Det stilles krav til at en byggeier skal arbeide med brannforebygging på en systematisk måte. Dette innebærer at man skal ha rutiner som sørger for at kravene til brannsikkerhet blir fulgt, og at man har rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge feil og mangler med bygningsdeler og sikkerhetssystemer, eksempelvis brannalarmanlegget.

 

Brukeren av et bygg har krav om å bruke bygget på en brannsikker måte, samt at det finnes rutiner for evakuering, opplæring av ansatte i brannforebygging og hva man skal gjøre i tilfelle brann.

 

Felles for både byggeier og bruker, er at det stilles krav til å dokumentere brannsikkerhetsarbeidet sitt! Det er her brannboken kommer inn i bildet.

 

Vår prosess med utarbeidelse av brannbøker for OsloMet

OsloMets fasade

OsloMet disponerer en omfattende bygningsmasse i Oslo sentrum og på Kjeller, og vi har samarbeidet tett med OsloMet med utarbeidelse av brannbøker for samtlige bygg. I tillegg til å dokumentere byggenes tekniske sikkerhetsinnretninger, har vi fokusert på å kartlegge OsloMets eksisterende rutiner for det brannforebyggende arbeidet. Det er viktig at prosedyrene er komplette, entydige og at de reflekterer hvordan ting faktisk utføres. Hvis praksis ikke stemmer overens med rutinene, må rutinene oppdateres eller praksisen endres. Prosedyrene må også sikre at det eksisterer tydelige ansvarsforhold, slik at "ingenting" faller mellom to stoler.

 

I løpet av dette prosjektet har vi derfor lest oss opp på OsloMets interne rutiner og prosedyrer som er relevante for brannforebygging. Vi har også gjennomført mange samtaler med ulike personer for å oppklare eventuelle uklarheter, og for å få en bedre forståelse av hvordan organisasjonen arbeider med brannsikkerhet. Det er tydelig at OsloMet har hatt et godt og riktig fokus på brannsikkerhet, og at de allerede har mye på plass. Likevel har vi kommet med innspill og forslag til endringer der hvor vi ser at det er rom for forbedringer.

 

Veien videre

Interiørbilde av glassgård

Selv om vi nærmer oss ferdigstillelsen av brannbøkene, vil arbeidet aldri bli helt ferdig. Brannsikkerhetsarbeid er en dynamisk prosess som krever stadig fokus. OsloMet, og vi som bidragsytere, må fortsette å jobbe for å sikre at brannbøkene utvikles i takt med endringer i byggene og organisasjonen, og at de forblir oppdaterte over tid.

 

Trenger du hjelp til å utarbeide brannbok eller dokumentere ditt brannforebyggende arbeid, eller har du andre spørsmål om branndokumentasjon? Ta kontakt!

56 visninger

Comments


bottom of page