top of page

På jakt etter nåla i høystakken - Hvordan man gransker en brann


gardiner som blafrer i trekk

Branner er katastrofale hendelser som kan forårsake store skader på liv og verdier. En brann er katastrofal for den som opplever å miste hjemmet sitt eller sine kjære, og den kan være katastrofal for samfunnet som taper store verdier og viktige samfunnsfunksjoner. Når en brann inntreffer er det viktig å gjennomføre en granskning, for å kartlegge omstendighetene rundt brannen. Men, hvordan kan man granske en brann?


En branngranskning er en kompleks prosess som krever grundig etterforskning og analyse av ulike faktorer. Hensikten med granskningen kan variere avhengig av om brannen var en ulykke eller en kriminell handling, og om den resulterte i personskader eller dødsfall.

Hvis brannen var en ulykke, vil hovedfokuset være på å fastslå hva som forårsaket brannen, hvordan den kunne ha vært unngått og hvorfor utfallet ble som det ble. Dette kan omfatte undersøkelser av brannsikkerhetsutstyr (f. eks. røykvarslere), rømningsveier og etterlevelse av krav og regelverk.


Rester av en røykvarsler
Rester av en røykvarsler som ble funnet i brannruinene. Til venstre vises batterikontaktene, men batteriet mangler.

I noen tilfeller kan granskningen også ha som mål å avdekke forsikringssvindel eller andre former for kriminalitet. I slike tilfeller kan granskningen omfatte undersøkelser av eierskap til eiendommen, eventuelle tidligere branner eller andre mistenkelige hendelser som kan indikere at brannen var påsatt med hensikt.


politisperrebånd

Dersom brannen anses som en kriminell handling, vil granskningen ha som mål å identifisere hvem som står bak brannen og hva deres motiv kan ha vært, samt å sikre eventuelle bevis som kan knytte dem til handlingen. I slike tilfeller oppnevner ofte retten en brannteknisk sakkyndig for å utrede saken fra et brannfaglig perspektiv.

I det store bildet er det viktig å granske branner for å finne ut hva som kan gjøres for å forhindre lignende hendelser i fremtiden. Dette kan omfatte vurderinger og anbefalinger om forbedring av brannsikringstiltak, forslag til endring av regelverk, utbedring av bygningsfeil eller andre tiltak som kan redusere risikoen for brann.

Jeg har vært oppnevnt som brannteknisk sakkyndig i en del saker hvor noen er tiltalt for å ha forsettlig forårsaket en brann. Oppgaven er da å utarbeide en rapport som blant annet vurderer og gjør rede for mulig arnested, brannårsak, og brannutvikling. I tillegg omfatter mandatet i disse sakene typisk å vurdere "om det ville vært en nærliggende fare for at brannen lett kunne medført tap av menneskeliv, brannen kunne spredd seg videre og/eller om brannen kunne ført til utstrakte fysiske ødeleggelser på nærliggende bygninger" (noen burde virkelig koble inn klarspråk-gruppa til Språkrådet). Vurderingene baserer seg blant annet på politiets saksdokumenter, som blant annet omfatter avhør av siktede, vitneutsagn og tekniske undersøkelser av åstedet. I tillegg er det nødvendig å gjøre befaring på branntomta og undersøke andre forhold som ikke fremgår av saksdokumentene.


Jeg har flere ganger fått spørsmål om hvordan det er mulig å finne en brannårsak, når det nærmest bare er en askehaug igjen. Å fastslå årsaken til en brann når det er store brannskader på bygget kan være en utfordrende oppgave, -det kan oppleves som å lete etter nåla i høystakken. Likevel finnes det flere metoder og innfallsvinkler som kan gjøre det mulig å finne ut hva som forårsaket brannen, -selv om bygget har store brannskader.

brannruiner
Når det er store brannskader på bygget kan det være utfordrende å finne brannårsaken. Her fra brannen i Lærdal i 2014. Foto: RISE Fire Research.

Før man undersøker brannstedet er det viktig å snakke med vitner til brannen, hvis de ikke allerede er avhørt av politiet. De kan gi en god pekepinn på hvor i bygget brannen startet. Videre kan de si noe om hvordan brannen utviklet på ulike tidspunkt. Dersom bygget har store skader, og kanskje er helt nedbrent, blir vitneutsagn desto viktigere.


brannruiner
Fra brannen i Kragerø i februar 2023. Foto: FRIC, RISE Fire Research.

Når brannstedet er trygt (HMS er alltid førsteprioritet), kan man undersøke brannstedet. Man starter gjerne med en ytre inspeksjon av bygget, noe som også kan gi indikasjoner på hvor brannen startet og hvordan den har utviklet seg. Hvor er det varmeskader? Hvor er det sotavsetninger? Hvor er det mindre skader? Tegner det seg et bilde av hvordan brannen har forløpt i sporene? Etter den ytre inspeksjonen har man kanskje noen teorier om i hvilket område av bygget brannen startet, og man har kanskje greid å snevre inn søket etter et arnestedsrom.


brannviftemønster på husfasade
Her tegner det seg et brannviftemønster som indikerer av brannen har startet i 1. etasje og spredt seg utvendig til 2. etasje.

Innsiden av et bygg som har vært utsatt for brann kan fremstå svært kaotisk. Det kan være store brannskader, store sotavsetninger, i tillegg til at det er mørkt (og som regel veldig kaldt). I tillegg kan det hende at himlingsplater og isolasjon fra taket har falt ned, og ligger som et lokk over store deler av området. Dette må graves vekk for å kunne undersøke gulvet og objektene som ligger under massene nærmere.


brannskadet rom
Himlingsplater og isolasjon har ramlet ned, og ligger som et lokk over gulvet.

Samtidig kan det være områder som er mindre skadet, eller helt uskadet. Enten fordi brannen ikke rakk å spre seg dit, eller fordi passive brannsikringstiltak (eksempelvis brannskiller og branndører) har fungert godt og holdt brannen ute.


sotlag i kjøkkenskap
Røyk kan spre seg langt fra selve brannen. Her fra leiligheten i etasjen over arnestedet. Sotlaget tyder på at brannskillene ikke var helt tette.
sotlag i skap
Røyk kan spre seg langt fra selve brannen. Her fra leiligheten i etasjen over arnestedet. Sotlaget tyder på at brannskillene ikke var helt tette.
branndør som har holdt røyk ute
En branndør har hindret røyk og brann fra å spre seg fra en korridor inn til en leilighet. Taket i leiligheten er fremdeles hvitt.

Når man er i det man antar er arnestedsrommet, kan det ofte være mange tegn som kan angi et mer nøyaktig arnested. Dette kan være et brannviftemønster, som kan tyde på at det har brent inntil veggen. Et annet tegn kan være objekter som er mer skadd på den ene siden enn den andre. Dette kan angi i hvilken retning det har vært varmest.


brannskadet håndslokker
En håndslokker som har fått mest varmeskade på høyre side.

Ofte vil det ikke være entydige spor, som alle peker i samme retning. Det vil kunne være tegn og spor som spriker. Det vil også kunne være spor etter sekundære skader, som kan være forvirrende. De sekundære skadene kan ofte være større enn de primære skadene, altså skadene fra selve brannstarten. I slike tilfeller vil det være viktig å formulere flere hypoteser om ulike arnesteder. Deretter må man vurdere alle tegnene og vurdere hvilke hypoteser som styrkes og svekkes.

Når man har funnet et (eller flere) potensielt arnested kan man lete etter en konkret brannårsak. Er det rester av noen elektriske apparater i nærheten av det antatte arnestedet? Kan det være spor etter selvantenning, eller påtenning?


Hele prosessen, og grunnlaget for de vurderingene som gjøres, må dokumenteres grundig. Alle vurderinger skal kunne stå seg i en eventuell rettssak. Å ta bilder er åpenbart nødvendig. Bilder er nyttig for å huske alle detaljer fra brannstedet når man skal skrive rapport. For å bedre huske alle detaljer kan man også ta video av åstedet samtidig som man kommenterer hva man ser. Et verktøy vi har begynt å ta i bruk de siste årene er å 3D-skanne åstedet. Da får man en 3D-modell man i ettertid kan vri og vende på, og som gjør det mulig å hente ut illustrasjonsfigurer i ulike vinkler. En slik modell gir et godt og helhetlig inntrykk av brannstedet, samt en overblikk over hvordan ulike konstruksjoner og objekter var plassert i forhold til hverandre. I tillegg kan man bruke modellen til å måle avstander, i tilfelle det er noen målinger man har glemt å gjøre på åstedet.Avslutningsvis kan det sies at en grundig og nøye granskning av brannsteder er en kompleks prosess som krever grundig etterforskning og analyse av ulike faktorer. Selv om det kan være utfordrende å fastslå årsaken til en brann når det er store brannskader på bygget, finnes det flere metoder og innfallsvinkler som kan gjøre det mulig å finne ut hva som forårsaket brannen. Her har jeg gitt noen smakebiter på hva en granskning kan inneholde og hvordan den kan legges opp. Noen ganger vil også andre innfallsvinkler være aktuelle. Eksempelvis kan det å gjennomføre branntester, brannsimuleringer eller beregninger bidra å belyse ulike hypoteser om brannstart og brannutvikling.

Les mer om hva vi tilbyr innen granskning og utredning av branner, og ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål!

149 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page